ANDO HIROSHIGE
ORNAMENTAL PAPERS PATTERNED AFTER 100 POETS


Title: Ornamental Papers Patterned After the 100 Poets
Ogura nazora-e Hyaku-nin isshu

Date: 1845-1849
Publisher: Fujiokaya
Format: Oban tateye
Number of Prints: 100/100
References: Stewart , Albuquerque (403-414)
 
This series comprises of 35 prints by Hiroshige, 51 by Kuniyoshi and 14 by Kunisada (signed Toyokuni).
The prints are labeled here with the name of the artist followed by the name of the poet.
Thanks to the Kunisada Project for the details.
The text of the 100 poems can be found at Ogura Hyakunin Isshu.Kuniyoshi

1 Tenji-tenno


Kuniyoshi

2 Jito-tenno


Kuniyoshi

3 Kakinomoto no Hitomaro


Kuniyoshi

4 Yamabe no Akahito


Kuniyoshi

5 Sarumaru-dayu


Hiroshige

6 Chunagon (Otomo no) Yakamochi


Kuniyoshi

7 Abe Nakamaro


Kuniyoshi

8 Kisen-hoshi


Hiroshige

9 Ono no Komachi


Kuniyoshi

10 Semimaru


Kuniyoshi

11 Sangi Takamaru


Hiroshige

12 Sojo Henjo


Kuniyoshi

13 Yozei-in


Kuniyoshi

14 Kawara-no-sadaijin
(Minamotu no Toro)


Hiroshige

15 Koko-tenno


Kuniyoshi

16 Chunagon Ariwara no Yukihira


Kuniyoshi

17 Ariwara no Nari-hira ason


Hiroshige

18 Fujiwara no Toshiyuki Ason


Kuniyoshi

19 Ise


Kuniyoshi

20 Motoyoshi-shinno


Hiroshige

21 Sosei-hoshi


Kuniyoshi

22 Bunya (Fumiya) no Yasuhide


Kuniyoshi

23 Oe no Chisato


Hiroshige

24 Kanke (Sugawara no Michizane)


Kuniyoshi

25 Sanjo-udaijin (sadakata)


Kuniyoshi

26 Teishin-ko (Tadahira)


Hiroshige

27 Chunagon Kanesuke


Kuniyoshi

28 Minamoto no Muneyuki Ason


Kuniyoshi

29 Oshikochi no Mitsune


Hiroshige

30 Mibu no Tadamine


Kuniyoshi

31 Sakanoue no Korenori


Kuniyoshi

32 Harumichi no Tsuraki


Hiroshige

33 Ki no Tomonoti


Kuniyoshi

34 Fujiwara no Okikaze


Kuniyoshi

35 Ki no Tsurayuki


Hiroshige

36 Kiyowara no Fukayabu


Kuniyoshi

37 Fumiya (Bunya) no Asayasu


Kuniyoshi

38 Ukon


Hiroshige

39 Sangi Hitoshi


Hiroshige

40 Taira no Kanemori


Kuniyoshi

41 Mibu no Tadami


Hiroshige

42 Kiyowara no Motosuke


Hiroshige

43 Chunagon Atsutada


Kuniyoshi

44 Chunagon Asatada


Hiroshige

45 Kentoku-ko


Hiroshige

46 Sone no Yoshitada


Kuniyoshi

47 (Y)ekyo-hoshi


Hiroshige

48 Minamoto no Shigeyuki


Kuniyoshi

49 Onakatomi no Yoshinobu ason


Kuniyoshi

50 Fujiwara no Yoshitaka


Hiroshige

51 Fujiwara no Sanekata ason


Toyokuni

52 Fujiware no Michinobu ason


Kuniyoshi

53 Udaisho Michitsuna no haha


Hiroshige

54 Gido-sanshi no haha


Kuniyoshi

55 Dainagon Kinto


Kuniyoshi

56 Izumi-shikibu


Hiroshige

57 Murasaki Shikibu


Toyokuni

58 Daini-sammi (Katako, daughter of Nobutaka)


Kuniyoshi

59 Akazome-emon


Hiroshige

60 Koshikibu-no-naishi


Kuniyoshi

61 Ise-no-tayu


Toyokuni

62 Sei-shonagon


Hiroshige

63 Sakyo-no-tayu Michimasa


Kuniyoshi

64 Gon-chunagon Sadayori


Kuniyoshi

65 Sagami


Hiroshige

66 Dai-sojo Gyoson


Toyokuni

67 Suo-no-naishi


Kuniyoshi

68 Sanjo-in


Hiroshige

69 Noin-hoshi (Tachibana no Nagayasu)


Toyokuni

70 Kyozen-hoshi


Kuniyoshi

71 Dainagon Tsunenobu


Hiroshige

72 Yushi-naishinno-ke Kii


Kuniyoshi

73 Gon-chunagon Masafusa


Toyokuni

74 Minamoto no Toshiyiri


Hiroshige

75 Fujiwara no Mototoshi


Kuniyoshi

76 Hoshoji-nyudo Saki-no-kam-paku Dajodaijin (Tadamichi)


Toyokuni

77 Sutoku-in


Hiroshige

78 Minamoto no Kanemasa


Kuniyoshi

79 Sakyo-no-tayu Akisuke


Toyokuni

80 Taikemmon-in Horikawa


Hiroshige

81 Go-tokudaiji
sadaijin


Kuniyoshi

82 Doin-hoshi
(Atsuyori)


Toyokuni

83 Kotai-kogu-no-tayu Toshinari


Hiroshige

84 Fujiwara no Kiyosuke ason


Kuniyoshi

85 Shun-e-hoshi


Toyokuni

86 Saigyo-hoshi (Sato Norikiyo)


Hiroshige

87 Jakuren-hoshi (Sadanaga)


Kuniyoshi

88 Kokamon-in no
getto


Toyokuni

89 Shikishi-naishin-no


Hiroshige

90 Impumon-
innoosuke


Kuniyoshi

91 Go-Kyogoku-sessho saki-no-dajodaijin


Toyokuni

92 Nijo-in-Sanuki


Hiroshige

93 Kamakura-udaijin (Sanetomo)


Kuniyoshi

94 Sangi Masatsune


Toyokuni

95 Saki-no-daisojo (Jichin)


Hiroshige

96 Nyudo Saki-no-dajodaijin (Saionji Kintsune)


Kuniyoshi

97 Gonchunagon Sadaie


Toyokuni

98 Junii letaka


Hiroshige

99 Go-toba-no-in


Kuniyoshi

100 Juntoku-in