ANDO HIROSHIGE
PICTORIAL GUIDE TO THE FIFTY-THREE STATIONS OF THE TOKAIDO


Pictorial Guide to the Fifty-three Stations of the Tokaido: Customs of the Road
Tokaido gojusan tsugi saiken zue, dochu fuzoku

Date: 1845-6
Publisher: Muratetsu
Format: Oban tataye
Number of Prints: 10/10


Tokaido: Nihonbashi
Nihonbashi
Travellers from the Country Sightseeing in Edo
Inaka dosha Edo kenbutsu

Tokaido: Shinagawa
Shinagawa
Palanquin Carriers, Pilgrim to the Daishi Shrine, and Courier

Tokaido: Kawasaki
Kawasaki
Horse Drivers Waiting for Riders
Umakata norite o matsu

Tokaido: Kanagawa
Kanagawa
Pilgrimage to Enoshima, Blind Men Going to the Benten Shrine
Enshima mode, mojin Benten mairi

Tokaido: Hodogaya
Hodogaya
People Going to Oyama
Oyama mairi no hito

Tokaido: Totsuka
Totsuka
Women Soliciting Customers for an Inn

Tokaido: Fujisawa
Fujisawa
Pilgrims Resting

Tokaido: Hiratsuka
Hiratsuka
Scene at an Inn

Tokaido: Oiso
Oiso
Travelling Monks, Country Doctor, and Goze Musicians

Tokaido: Odawara
Odawara
Porters Arguing over the Order in Which They Will Cross the River
Kawagoshi zengo o arasou