ANDO HIROSHIGE
FAMOUS PLACES IN EDO AND MURASAKI'S GENJII


Famous Places in Edo and Murasaki's Genji
Edo Murasaki meisho Genji

Date: 1843-7
Publisher: Marukyu
Format: Oban Tateye
Number of Prints: 5/5
References: Memorial CatalogueSumidagawa no watashi


Takanawa no yuzuki


Gotenyama hanami


Suzaki shiohigari


Kameido Umeyashiki