Title: 

Seven Hot Springs of Hakone

Date: 

1852

Publisher: 

Sanoya Kihei

Format: 

Yokoban

Number of Prints: 

7/7?

References: 

 

 

 


Yumoto


Tonosawa


Dogashima


Kiga


Ashinoyu

 

 

 

 

 


Sokokura


Miyanoshita