Eight Superb Views of Kanazawa
Kanazawa hasshō zu
金沢八勝

Format: Horizontal yotsugiri (quarter ōban)
Number of Prints: 8/8 + cover
References: Ukiyo-e shūka 14 (p.233 #40), Boston MFA

Slideshow

p.233 #40.1
Twilight Snow at Uchikawa
(Uchikawa no bosetsu)
内川暮雪
p.233 #40.3
Night Rain at Koizumi
(Koizumi no yau)
小泉夜雨
p.233 #40.6
Autumn Moon at Seto
(Seyo no shūgetsu)
瀬戸秋月
p.233 #40.4
Evening Bell at Shōmyō
(Shōmyō no bansho)
称名晩鐘
p.233 #40.2
Returning Sails at Otoro
(Otoro no kihan)
乙艫帰帆
p.233 #40.8
Descending Geese at Hiragata
(Hiragata no rakugan)
平潟落雁
p.233 #40.7
Sunset Glow at Nojima
(Nojima no yūsho)
野島夕照
p.233 #40.5
Clearing Weather at Susaki
(Susaki no seiran)
洲崎晴嵐
X
Cover
金沢八勝図 武州金沢 金竜院蔵

Eight Views of Kanazawa
Kanazawa hakkei
金沢八景

Date: mid-1830s
Publisher:
Format: Horizontal yotsugiri (quarter ōban)
Number of Prints: 8/8
References: Ukiyo-e shūka 14 (p.234 #22), van Vleck (p.89), Boston MFA

Slideshow

p.234 #22.1
Twilight Snow at Uchikawa
(Uchikawa no bosetsu)
内川暮雪
p.234 #22.3
Night Rain at Koizumi
(Koizumi no yau)
小泉夜雨
p.234 #22.6
Autumn Moon at Seto
(Seyo no shūgetsu)
瀬戸秋月
p.234 #22.4
Evening Bell at Shōmyō
(Shōmyō no banshō)
称名晩鐘
p.234 #22.2
Returning Sails at Otomo
(Otomo no kihan)
乙艫帰帆
p.234 #22.8
Descending Geese at Hirakata
(Hirakata no rakugan)
平潟落雁
p.234 #22.7
Sunset Glow at Nojima
(Nojima no yūshō)
野島夕照
p.234 #22.5
Clearing Weather at Susaki
(Susaki no seiran)
洲崎晴嵐

Eight Views of Kanazawa
Kanazawa hakkei
金沢八景

Date: ~1835-39 (Tenpō 6–10)
Publisher: Koshimuraya Heisuke (Koshihei)
Format: Horizontal ōban
Number of Prints: 8/8
References: Ukiyo-e shūka 14 (p.246 #31), Memorial Catalogue (102), Strange, Stewart, van Vleck (p.88), Albuquerque (366), Boston MFA, British Museum

Slideshow

p.246 #31.1
Twilight Snow at Uchikawa
(Uchikawa no bosetsu)
内川暮雪
p.246 #31.3
Night Rain at Koizumi
(Koizumi no yau)
小泉夜雨
p.246 #31.6
Autumn Moon at Seto
(Seyo no shūgetsu)
瀬戸秋月
p.246 #31.4
Evening Bell at Shōmyō
(Shōmyō no banshō)
称名晩鐘
p.246 #31.2
Returning Sails at Otomo
(Otomo no kihan)
乙艫帰帆
p.246 #31.8
Descending Geese at Hirakata
(Hirakata no rakugan)
平潟落雁
p.246 #31.7
Sunset Glow at Nojima
(Nojima no yūshō)
野島夕照
p.246 #31.5
Clearing Weather at Susaki
(Susaki no seiran)
洲崎晴嵐

Eight Views of Kanazawa
Kinjō hasshō

Date: 1835-45
Publisher:
Format: Half aiban
Number of Prints: 8/8
References: Memorial Catalogue, van Vleck (p.88)

Slideshow

X
Rising Sun at Io (Io no chōton)
X
Clear Weather After Snow at Shirayama (Shirayama no yukibare)
X
Night Rain at Kurotsubune (Kurotsubune no yau)
X
Autumn Moon at Mount Hase (Haseyama no shūgetsu)
X
Fishing by Torchlight on Lotus Lake (Hasuko no isaribi)
X
Autumn Foliage at Teikei (Teikei no momiji)
X
The Spring in Tsuruma Gorge (Tsurumakei no seisen)
X
Evening Bell at Daijō Temple (Daijōji no banshō)