Eight Views of Edo (early-1830's)
Eight Views of Edo (1831-2)
Eight Views of Edo (mid-1830's)
Eight Views of the Eastern Capital (1836-7)
 


Eight Views of Edo
Tōto hakkei

Date: early 1830's
Publisher: Shimizu
Format: Quarter Ōban
Number of Prints: 7/8
References: Memorial Catalogue, Kobijutsu (43-50)

Slideshow

X
Morning After Snowfall at Susaki

X
Evening Glow at Ryōgoku (Ryōgoku no sekisho)

X
Autumn Moon at Takanawa (Takanawa no shūgetsu)

X
Vesper Bells at Ueno (Ueno no banshō)

X
Returning Sail at Tsukuda (Tsukuda no kihan)

X
Wild Geese Alighting at Massaki (Massaki no rakugan)

X
Cherry-blossoms at Gotenyama (Gotenyama no shunka)


Eight Views of Edo
Kōto hakkei
江都八景

Date: 1831-32
Publisher: Kawaguchiya Shōzō
Format: Quarter Ōban
Number of Prints: 7/8

Slideshow

X
Twilight Snow on the Sumida River (Sumida bosetsu)

X
Night Rain at Fukagawa (Fukagawa yau)

X
Autumn Moon at Shinagawa (Shinagawa shūgetsu)

X
Evening Bell at Ueno (Ueno banshō)

X
Returning Sails at Komagata (Komagata kihan)

X
Sunset Glow at Ryōgoku Bridge (Ryōgoku yōshū)

X
Leafy Cherry Trees on the Sumida River (Sumidagawa hazakura)


Eight Views of Edo
Edo hakkei

Date: mid-1830's
Publisher:
Format: Quarter-aiban
Number of Prints: 7/8
References: van Vleck (p.124), Kobijutsu (51-57)

Slideshow


Night Rain at Fukagawa (Fukagawa no yau)


Autumn Moon at Shinagawa (Shinagawa no shūgetsu)


Evening Bell at Ueno (Ueno no banshō)


Returning Sails at Komagata (Komagata no kihan)


Descending Geese at Tsukuda (Tsukuda no rakugan)


Evening Glow at Ryōgoku (Ryōgoku no sekishō)


Haze on a Clear Day at Matsuchi (Matsuchi no seiran)


Eight Views of the Eastern Capital
Tōto meisho

Date: 1836-37
Publisher: Fujiokaya Hikotarō
Format: Ogi shaped fan on horizontal ōban paper
Number of Prints: 8/8
References: Memorial Catalogue, Strange (The Fan Colour-Prints, Catalogue), van Vleck (p.138)

Slideshow


Twilight Snow at Ryōgoku Bridge
(Ryōgoku no bosetsu)


Night Rain at Matsuchi
(Matsuchi no yau)


Autumn Moon at Takanawa
(Takanawa no shūgetsu)


Evening Bell at Ueno
(Ueno no Banshō)


Returning Sails at Tsukuda Island
(Tsukudajima no kihan)


Homing Geese at Shinobazu
(Shinibazu no rakugan)


Evening Glow at Asakusa
(Asakusa no sekishō)


Haze on a Clear Day at Susaki
(Susaki no seiran)